الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر
تصویر بعدی تصویر قبلی

سیم مغزی

سیم مغزی
عنوان سیم مغزی
گروه لوازم و تجهیزات معدنی
توضیحات

انواع سیم مغزی با برند های مختلف و در کشش های مختلف و در مدل های با روکش و بدون روکش برای مونتاژ سیم الماسه.

جزئیات
تعداد بازدید 3934