الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر
تصویر بعدی تصویر قبلی

سرمته (سر کپ)

سرمته (سر کپ)
عنوان سرمته (سر کپ)
گروه لوازم و تجهیزات معدنی
توضیحات

انواع مته ، سرمته و سرکپ جهت ایجاد چال و سوراخ در سنگ های مختلف.

انواع مته در سایز های مختلف جهت استفاده در چکش های دستی و پرفراتور های معدنی.

انواع سر مته جهت نصب بر روی چکش های معدنی و ایجاد حفره به وسیله درستگاه راسول. 

جزئیات
تعداد بازدید 573